strony internetowe Lublin

Warunki

OGÓLNE WARUNKI UMOWNE

Niniejszym Kordit Kordian Sasiela wprowadza do stosowania Ogólne Warunki Umowne w odniesieniu do realizacji umów o wykonanie usług z zakresu tworzenia i obsługi treści internetowych począwszy od 1.04.2019 r. o następującej treści:

Definicje stosowanych wyrażeń

1.Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą w ramach Ogólnych Warunków Umownych, mają następujące znaczenie:

a) Kordit – Kordian Sasiela, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kordit Kordian Sasiela z siedzibą w Kłobucku, pod adresem ul. Sebyły 3, 42 – 100 Kłobuck, posiadający NIP 9222809646, zwany także Wykonawcą;

b) Koszty – należności do poniesienia bezpośrednio w celu realizacji Usług w związku z podejmowaniem przez Wykonawcę czynności w mieniu i na rzecz Zamawiającego;

c) Projekt – wstępna wersja Treści stworzonej lub opracowanej w ramach świadczeń Usługi, wskazanej w Umowie pod pozycją 1, 2, 3, 6 lub 8 w sekcji E. PRZEDMIOT UMOWY, jak również Usługi, wskazanej pod pozycją 12 w sekcji E. PRZEDMIOT UMOWY, o ile w Specyfikacji Usługi dla tejże Usługi przewidziano przygotowanie Projektu.

d) Umowa – umowa o wykonanie usług z zakresu tworzenia i obsługi treści internetowych, zawierana pomiędzy Wykonawcą oraz Zamawiającym w przedmiocie świadczeń Usług za Wynagrodzeniem;

e) Usługi – dostępne w ofercie Kordit usługi z zakresu tworzenia i obsługi treści internetowych, wskazane w Umowie i uzgodnione pomiędzy Stronami do wykonania;

f) Wykonawca – zob. Kordit;

g) Wynagrodzenie – ryczałtowa należność płatna przelewem przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułu realizacji Usług, na rachunek, w wysokości i na zasadach określonych w Umowie, z wyłączeniem Kosztów; 

h) Specyfikacja Usług – wiążące Strony ustalenia formy dokumentowej lub pisemnej co do sposobu realizacji Usług wybranych przez Zamawiającego zgodnie z Umową do realizacji przez Wykonawcę, obejmujące także wskazania Zamawiającego co do sposobu wykonania Usług;

i) Strony – strony Umowy, czyli Zamawiający i Wykonawca;

j) Treść – stworzona lub opracowana przez Wykonawcę w ramach świadczenia Usług treść do wykorzystania i prezentacji w Internecie, oparta na informacjach i materiałach wytworzonych lub pozyskanych przez Kordit lub informacjach i materiałach dostarczonych przez Zamawiającego, obejmująca w szczególności: informacje i materiały do umieszczeniach na stronach internetowych, strony internetowe, w tym dedykowane i typu landing page, strony serwisu sklepu internetowego, logotyp;

k) Zamawiający – osoba fizyczna występująca przy zawieraniu Umowy jako przedsiębiorca i jednocześnie nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, a także osoba prawa i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy prawa  powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Kordit Umowę.

Zasady i warunki realizacji Usług

2. Zamawiający w ramach Umowy zleca Kordit  świadczenie wybranych przez Zamawiającego Usług, na warunkach i zasadach określonych w Umowie, OWU i Specyfikacji Usług, za zapłatą Wynagrodzenia i Kosztów na rzecz Kordit, przy czym Usługi obejmować mogą w szczególności przygotowanie Treści.

3. Zamawiający dokonuje wyboru Usług, które mają być świadczone na jego rzecz, poprzez zaznaczenie w Umowie w sekcji E. PRZEDMIOT UMOWY odpowiedniego pola wyboru przy oznaczeniu danej Usługi.

4. Kordit  zobowiązuje się świadczyć Usługi z dochowaniem należytej staranności.

5. Kordit nie gwarantuje Zamawiającemu osiągnięcia określonego rezultatu świadczenia Usługi, za wyjątkiem Usług, przewidujących stworzenie Projektu, w odniesieniu do których Kordit  zapewnia, że rezultat świadczenia takich Usług będzie zgodny z Umową i ze Specyfikacją Usług.

6. Kordit zapewnia, że Treść stworzona lub opracowana przez niego w oparciu o informacje i materiały przez niego wytworzone lub pozyskane, będzie wolna od wad prawnych tak, że Zamawiający będzie uprawniony do korzystania z przygotowanej dla niego Treści.

7. Strony przy zawarciu Umowy uzgodnią Specyfikację Usług. Specyfikacja Usług w trakcie realizacji Usług może podlegać zmianom za obopólną zgodą Stron pod warunkiem zachowania formy dokumentowej lub pisemnej dla ważności wprowadzonych zmian.

8. Kordit zobowiązane jest przedstawić Zamawiającemu Projekt w terminie i w sposób wskazany w Specyfikacji Usług, do akceptacji. Jeżeli Projekt zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego i nie wymaga on wprowadzenia zmian, uznaje się, że dalsza realizacja Usługi może być prowadzona w oparciu o zaakceptowany Projekt. Jeżeli Projekt nie uzyskał akceptacji Zamawiającego, zostanie on poprawiony zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne ze Specyfikacją Usług i nie powodują wzrostu kosztów realizacji danej Usługi, w ramach której powstał Projekt, w wysokości przekraczającej 2% Wynagrodzenia ustalonego dla tejże Usługi w Umowie. Po poprawieniu Projektu zgodnie ze zdaniem poprzednim jest on przekazywany Zamawiającemu do informacji i stanowi on podstawę dalszej realizacji danej Usługi. Zamawiający ma 7 dni na przekazanie Kordit informacji o akceptacji Projektu albo o odmowie akceptacji Projektu z podaniem wytycznych do jego poprawy. W razie nieprzekazania informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się, że Zamawiający Projekt zaakceptował.

Prawa i obowiązki Stron

9. Kordit może świadczyć Usługi osobiście, jak też z pomocą osób trzecich, przekazując im do realizacji całość lub część Usług na warunkach wynikających z Umowy, OWU i Specyfikacji Usług.

10. Na potrzeby kontaktu w sprawach dotyczących realizacji Usług Zamawiający może wskazać osobę do kontaktu wskazując dane, w tym dane kontaktowe takiej osoby, w sekcji C.6. Umowy. Celem usunięcia wątpliwości przyjmuje się, że osoba do kontaktu, o której mowa w zdaniu poprzednim, uprawniona jest do dokonywania zmian w Specyfikacji Usług w imieniu Zamawiającego, a także do akceptacji Projektu w jego imieniu.

11. Zamawiający w odniesieniu do informacji i materiałów, które przekazuje Kordit na potrzeby realizacji Usług udziela Kordit na czas obowiązywania Umowy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, w tym w odpowiednich przypadkach sublicencji, na wykorzystywanie tychże materiałów i informacji bezpośrednio do realizacji Usług, w tym m.in. na polach eksploatacji, o których mowa w pkt 13, z prawem do dalszego sublicencjonowania w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji Usług.

12. Za wszelkie zmiany wprowadzone do Treści z pominięciem Kordit przez Zamawiającego lub na zlecenie Zamawiającego oraz skutki tych zmian, w tym powstałe w ich następstwie szkody, Kordit nie ponosi odpowiedzialności tak, że w tym zakresie odpowiedzialność Kordit jest wyłączona w najszerszym możliwym zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

13. Jeżeli w Umowie lub Specyfikacji Usług nie zastrzeżono inaczej, w razie wytworzenia przy realizacji Usług utworu w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez Kordit lub osoby, z pomocą których wykonuje on Umowę, Kordit z chwilą zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia i Kosztów w pełnej wysokości, przenosi bez potrzeby składania osobnego oświadczenia, na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do takiego utworu na wszelkich polach eksploatacji, na których dany utwór miał być wykorzystywany w związku z zawarciem Umowy, za zapłatą łącznego wynagrodzenia dotyczącego wspomnianych pól eksploatacji, uwzględnionego w Wynagrodzeniu ustalonym dla danej Usługi. W razie wątpliwości przyjmuje się, że utwór wytworzony przy realizacji Usług, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może być wykorzystywany przez Zamawiającego na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

14. Świadczenie Usług, w szczególności wskazanych w Umowie pod pozycją 9 i 10 w sekcji E. PRZEDMIOT UMOWY, w części w jakiej odbywać będzie się z wykorzystaniem rozwiązań dostarczanych przez podmioty trzecie jak np. podmioty prowadzące serwisy społecznościowe, podmioty oferujące remarketing, podmioty oferujące przestrzeń dyskową podlegać będzie postanowieniom umów zawieranych z tymi podmiotami przez Kordit w imieniu własnym lub w imieniu i na rzecz Zamawiającego, oraz ograniczeniom wynikającym z tychże umów.

15. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Kordit przy realizacji Umowy, w szczególności do przekazywania materiałów i informacji, zgodnie ze Specyfikacją Usług i w razie potrzeby z oczekiwaniami Kordit. Jeżeli informacje lub materiały przekazane przez Zamawiającego na potrzeby świadczenia Usług, w szczególności wytworzenia Treści, obarczone będą wadami (fizycznymi lub prawnymi), wówczas Zamawiający ponosi odpowiedzialność tak wobec Kordit, jak i podmiotów trzecich, za wszelką szkodę, będącą konsekwencją dostarczenia lub wykorzystania informacji lub materiałów dotkniętych wadami. W przypadku informacji przez ich wady rozumie się w szczególności niepoprawność, nieprawdziwość, sprzeczność z dobrymi obyczajami, oraz treść informacji naruszającą dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich.

16. Jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą na rzecz Kordit jakichkolwiek należności wynikających z Umowy lub OWU, Kordit uprawniony jest do wstrzymania realizacji Usługi (wszystkich lub części, według wyboru Kordit) do czasu zapłaty zaległych należności, co nie będzie poczytywane przez Strony za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, tak jak i opóźnienie w realizacji Usługi, będące następstwem realizacji uprawnienia do wstrzymania realizacji Usług.

17. Strony zobowiązane są do zachowania w poufności informacji, co do których weszły w posiadanie w związku z realizacją lub przy okazji realizacji Umowy, z wyjątkiem informacji już upublicznionych lub też informacji, których upublicznienie jest niezbędne do realizacji Usług.

18. Odpowiedzialność Kordit wobec Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu związana z zawarciem i realizacją Umowy, w tym świadczeniem Usług, ograniczona będzie każdorazowo do szkody rzeczywistej i do wysokości szacunkowej łącznej wartości Wynagrodzenia wyrażonego w kwocie brutto wskazanej w Umowie w sekcji E. PRZEDMIOT UMOWY. Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Kordit wobec Zamawiającego z tytułu utraconych korzyści, chyba że szkoda została wyrządzona przez Kordit z winy umyślnej.

Rozliczenie finansowe

19. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Kordit Kosztów, stosownie do Specyfikacji Usługi przed lub po ich poniesieniu przez Kordit, odpowiednio na podstawie dokumentu proforma lub refaktury, w terminie niezwłocznym, nie późniejszym aniżeli termin wskazany na dokumencie proforma lub refakturze.

20. Kordit uprawnione jest do żądania od Zamawiającego zapłaty Wynagrodzenia za wykonanie każdej z Usług z osobna, także na zasadzie żądania zapłaty zaliczki w wysokości nie wyższej niż 10% wartości Wynagrodzenia za wykonanie danej Usługi.

21. Zamawiającego obciąża wobec Wykonawcy obowiązek zapłaty Wynagrodzenia za daną usługę w kwocie wynagrodzenia netto wskazanego w Umowie w sekcji E. PRZEDMIOT UMOWY przy danej Usłudze, każdorazowo powiększonego o wartość należnego podatku od towarów i  usług (VAT). Szacunkowa łączna wartość Wynagrodzenia wyrażonego w kwocie brutto (uwzględniającej podatek od towarów i usług w wysokości na dzień podpisania Umowy) wskazana jest w Umowie w sekcji E. PRZEDMIOT UMOWY.

22. Zamawiający dokonuje płatności Wynagrodzenia oraz Kosztów przelewem na rachunek bankowy Kordit wskazany w Umowie, przy czym w tytule przelewu winy być zawarte informacje obejmujące oznaczenie Umowy z jej sekcji B, wskazanie rodzaju i numeru dokumentu, będącego podstawą płatności (np. dokument proforma, refaktura, faktura VAT).

23. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie dokumentów, stanowiących podstawę płatności Wynagrodzenia oraz Kosztów bez podpisu Zamawiającego i przesyłanie ich w postaci elektronicznej na adres mailowy wskazany w sekcji C.6. Umowy.

24. Kordit może wstrzymać się z rozpoczęciem realizacji danej Usługi do czasu wpłaty przez Zamawiającego zaliczki na Wynagrodzenie za tę Usługę lub pierwszej raty Wynagrodzenia, w przypadku wyboru ratalnej płatności Wynagrodzenia.

Wypowiedzenie Umowy

25. Kordit  uprawnione jest do wypowiedzenia Umowy w całości lub w części, ze skutkiem natychmiastowym, w razie:

a) braku zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia, raty Wynagrodzenia, zaliczki na poczet Wynagrodzenia lub Kosztów, pomimo skierowania przez Kordit do Zamawiającego wezwania do ich zapłaty w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 14 dni, licząc od daty wysłania wezwania,

b) naruszenia przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy lub przy jej wykonywaniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, postanowień Umowy, OWU lub Specyfikacji Usług i bezskuteczności wezwania skierowanego przez Kordit do Zamawiającego z żądaniem zaniechania takiego naruszenia lub usunięcia skutków takiego naruszenia.

26. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa w pkt 25, Kordit może żądać od Zamawiającego zapłaty na rzecz Kordit kary umownej w wysokości 25% wartości netto Wynagrodzenia, jakie przysługiwało Kordit zgodnie z Umową w części objętej wypowiedzeniem. Obowiązek zapłaty kary umownej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza, ani nie ogranicza możliwości dochodzenia naprawienia szkody poniesionej przez Kordit na zasadach ogólnych, ani też nie wyłącza obowiązku zapłaty zaległych należności.

27. Jeżeli realizacja Usługi, nie przewidującej przygotowania Projektu, następować będzie przez okres dłuższy aniżeli 3 miesiące, każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy w części dotyczącej danej Usługi z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc. W razie wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Kordit przysługuje od Zmawiającego zwrot Kosztów, a także Wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty netto Wynagrodzenia wskazanej w Umowie w sekcji E. PRZEDMIOT UMOWY przy danej Usłudze oraz ilorazu wyrażonych w dniach okresu rzeczywistego świadczenia danej Usługi i uzgodnionego okresu, w którym Usługa miała być realizowana. Postanowienia pkt 9 stosuje się odpowiednio. Jeżeli uzgodniono ratalną płatność Wynagrodzenia, a suma wpłaconych rat przewyższa Wynagrodzenie ustalone w sposób wskazany w w zdaniu poprzednim, Kordit przysługuje Wynagrodzenie w wyższej wysokości, wynikającej z wpłacony rat.

Postanowienia końcowe

28. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o aktualnym adresie jej siedziby głównej jak też jej adresie korespondencyjnym w razie ich zmiany. Informacja o zmianie wspomnianych w zdaniu poprzednim adresów wymaga zachowania formy pisemnej i nie stanowi zmiany Umowy. Wszelką korespondencję pisemną uważa się za prawidłowo skierowaną do każdej ze Stron, o ile – adresata nadana została ona przesyłką rejestrowaną (np. listem poleconym) na wskazany ostatnio jako aktualny adres korespondencyjny danej Strony lub adres siedziby głównej danej Strony aktualny widniejący we właściwym dla niej rejestrze lub ewidencji na dzień nadania przesyłki z korespondencją.

29. Kordit może przenieść na osoby trzecie całość lub część prawi i obowiązków wynikających z Umowy, OWU i Specyfikacji Usług, o czym Zamawiający winien być powiadomiony z zachowaniem co najmniej formy dokumentowej i na co Zamawiający wyraża zgodę.

30. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie sprawy związane z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w tym związane ze stosowaniem OWU, podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.

31. Wszelkie oświadczenia którejkolwiek ze Strony ukierunkowane na wygaśniecie lub rozwiązania Umowy wymagają zachowania pod rygom nieważności formy pisemnej i przekazania ich drugiej Stronie (adresatowi oświadczenia) osobiście lub za pomocą przesyłki rejestrowanej.

32. Wszelkie spory związane z zawartymi Umowami Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby głównej Kordit w chwili wytoczenia powództwa.

33. W razie stwierdzenia nieważności postanowień Umowy lub niniejszych OWU przez sąd lub inny uprawniony do tego organ, na mocy prawomocnego rozstrzygnięcia lub decyzji, Umowa i OWU w pozostałym zakresie będą wiążące, a Strony zobowiązują się zastąpić wadliwe postanowienie nowym, ważnym, o treści i celu możliwie najbliższym postanowieniu, wobec którego stwierdzono nieważność.

34. Zmiany OWU, nie będące następstwem dostosowania OWU do wymogów przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wymagają uprzedniego powiadomienia Zamawiającego o zamiarze ich wprowadzenia, ze wskazaniem daty wejścia do stosowania zmienionych OWU  poprzez umieszczenie informacji o planowanych zmianach pod adresem strony internetowej https://kordit.pl/regulamin z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym przed planowanym wprowadzeniem zmian oraz mogą być poprzedzone przesłaniem informacji o zmianach w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w sekcji C.6. Umowy.